Pravne teme br. 10

AKREDITACIJA DOKAZA DOBIJENIH VJEŠTAČENJEM U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA

Prof. dr Aleksandar B. Ivanović

MSc Nikola Terzić

NAPORI DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA NA PUTU KA ČLANSTVU U EVROPSKOJ UNIJI (EU)

Doc. dr Mirza Totić

HARMONIZATION AND CONVERGENCE OF ECONOMIC CRITERIA IN MACEDONIA IN LIGHT OF ACCESS TO THE EUROPEAN UNION

Prof. dr Biljana Petrevska

LEGAL STANDARDS FOR WASTE MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Prof. dr Svetlana Veljanovska

A PERFORMANCE ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE COURT IN PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (2008-2017)

Prof. dr Branko Dimeski

ZAKONSKO REGULISANJE PRAVA STANOVANJA U POZITIVNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

MSc Lemane Mustafa

TRETMAN SILOVANJA U (MEĐUNARODNOM) KRIVIČNOM PRAVU SA OSVRTOM NA PRAKSU AD HOC TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Doc. dr Sadmir Karović

KAZNENA DJELA RAČUNALNOG KRIMINALITETA IZ GLAVE XXV. KAZNENOG ZAKONA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Dr Siniša Franjić

EKOLOGIJA, ZAŠTITA I NORMATIVNO UREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Mijomir Perović

UPOREDNO PRAVNI PRIKAZ DOKAZNOG POSTUPKA U GRAĐANSKOM PRAVU

MSc Maida Bećirović-Alić

KRIVIČNO-PRAVNI ASPEKT KRIVIČNOG DELA PROGANJANJA

MSc Samra Dečković

MESTO LJUDSKIH PRAVA U STUDIJSKIM PROGRAMIMA VISOKIH ŠKOLA I FAKULTETA U SRBIJI

Doc. dr Tomislav Radović

MSc Rašit Pepić

POSEBNE DOKAZNE RADNJE SA POSEBNIM FOKUSOM NA TAJNI NADZOR KOMUNIKACIJA

MSc Emir Bećirović

SUBJEKTIVNI ČINIOCI UGROŽAVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI

Doc. dr Aleksandar R. Ivanović

PRIKAZI / REVIEWS

PRIKAZ KNJIGE “DOKAZNO PRAVO U KAZNENOM POSTUPKU: ORIS NOVIH TENDENCIJA” AUTORA PROF. DR MIRJANA DAMAŠKE

MSc Nermin Botonjić

PRIKAZ KNJIGE “POJEDINAČNI ZAHTEVI ZA NAKNADU ŠTETE PRI POVREDI HUMANITARNOG PRAVA” AUTORA MR DRAGANA NOVOVIĆA

Prof. dr Šefket Krcić