Pravne teme br.8

SAVREMENI RAZVOJ POJEDNOSTAVLJENIH FORMI POSTUPANJA U KRIVIČNIM STVARIMA I EFIKASNOST KRIVIČNOG PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI – DOSTIGNUĆA I PERSPEKTIVE

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović
Prof. dr Vladimir M. Simović
Doc. dr Marina M. Simović

THE INTEGRATION IN EUROPE AND VALUES THAT ISLAM BRINGS IN THIS INTEGRATION

Prof. dr Nazmi Malichi

THE LISBON TREATY AND THE POLICE AND JUSTICE COOPERATION – SPECIAL EMPHASIS TO THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE

Prof. dr Ivica Josifović

ИНКРИМИНИРАЊЕТО НА ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ВЛАСТА ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ – ПРАВНА РАМКА

Doc. dr Vasko Stamevski
Doc. dr Elizabeta Stamevska

ЗАЈЕДНИЧКИ ИСТРАЖНИ ТИМ-ДОБРА ПРАКСА ЗА ЕФИКАСНИЈУ БОРБУ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Doc.dr Aleksandar Faladžić

AKTUELNA PROBLEMATIKA KOD UPRAVLJANJA KRIMINALISTIČKIM ISTRAGAMA SA NAGLASKOM NA STANDARDIZACIJU I AKREDITACIJU

Prof.dr Aleksandar B. Ivanović

Doc.dr Aleksandar R. Ivanović

POLITIKA PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE

MSc Kastriot Jakupi
MSc Lemane Mustafa

HARMONIZACIJA NACIONALNIH ZAKONODAVSTAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE (EU)

MSc Mirza Totić

PRINUDNA NAPLATA NEPORESKIH JAVNIH PRIHODA – PRIMER SUDSKIH TAKSI

Dr Žarko Dimitrijević

PROMENA USTAVA KAO USLOV PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

MSc Emir Bećirović

REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I OKUPACIJA IRAKA 2003. GODINE

Dr Milan Tesla

PORODIČNI ZAKON U REPUBLICI SRBIJI- STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Msc Jasmina Nikšić

SPREGA TERORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA KAO BEZBEDNOSNI RIZIK

Bojan Teofilović
Dr Tatjana Terofilović
Prof. dr Nebojša Teofilović

TERORIZAM-SPECIFIČAN OBLIK DRUŠTVENOG SUKOBA

Prof.dr Duško Tomić
Prof. dr Eldar Šaljić

POJAM I VRSTE PREKRŠAJNIH SANKCIJA

Prof. dr Miodrag Jović

MEHANIZMI ZAŠTITE MANJINA

Prof. dr Harun Hadžić

САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ КАО УГРОЖАВАЈУЋЕ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Dr Stanimir Đukić

MEĐUNARODNA POLICIJSKO-OBAVJEŠTAJNA SARADNJA

MSc Dženis Šaćirović

MAKIJAVELIJEV VLADALAC

Anđelka Radosavljević-Milinković

PRIKAZ MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE “EVROATLANTSKE INTEGRACIJE – IZAZOVI I PERSPEKTIVE“

MSc Ankica Ivanović