Pravne teme br.6

OBRAZOVANJE PRAVNIKA U REPUBLICI SRBIJI – TRENUTNO STANJE I PERSPEKTIVE

Prof.dr Suad Bećirović

UTICAJ STRESA NA POSTIGNUCA STUDENATA

Prof,dr Velimir Rakočević

AKTUELNA PROBLEMATIKA U PROGRAMIRANJU I IZVOĐENJU NASTAVE ZA EDUKACIJU I OSPOSOBLJAVANJE BUDUĆIH DIPLOMIRANIH PRAVNIKA U PROCESU OSAVREMENJAVANJA UNIVERZITETA

Doc.dr Senad Džinić

OBRAZOVANJE PRAVNIKA ZA POTREBE KRIVIČNOG PRAVOSUĐA

Prof.dr Miodrag Jović

PRAVNA RETORIKA U STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZOVANJA PRAVNIKA

Doc.dr Marinko Kresoja

POGLED NA POTREBU I ISKUSTVA UVOĐENJA RETORIKE (VEŠTINE GOVORNIŠTVA) U OBRAZOVANJE PRAVNIKA

Prof.dr Nebojša Teofilovič

Doc.dr Tomislav Radović

KORPORATIVNO KRIVIČNO PRAVO – NOVA OBLAST KAZNENOG PRAVA I NAUČNE DISCIPLINE

Akademik Prof.dr Miodrag Simović

Prof.dr Dragan Jovašević

Doc.dr Vladimir M. Simović

MEDJUNARODNO KRIVICNO PRAVO – NOVA NASTAVNA I NAUCNA GRANA KAZNENOG PRAVA

 Prof.dr Dragan Jovašević

Dr Mile Rakić

KRIVIČNOPRAVNO OBRAZOVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA-TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKT

Mr Mladen Vuković

Mr Goran Guska

AUTORSKO DELO U TOKU RADNOG PROCESA

Prof.dr Sefer Međedović

PRAVNA NORMA I NJEN ZNAČAJ

Doc.dr Rejhan R. Kurtović

PREKRŠAJNA ODGOVORNOST

Prof.dr Miodrag Jović

PODNESCI U GRAĐANSKOM POSTUPKU (SADRŽINA I VEŠTINA SASTAVLJANJA)

Doc.dr Dragana Ranđelović

ŽALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU U KRIVIČNOM POSTUPKU (POJAM, ELEMENTI I VEŠTINA PISANJA)

Doc.dr Aleksandar R. Ivanović

RADNO PRAVNI STATUS CARINSKIH SLUŽBENIKA

Prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković

PRAVO STRANACA NA BRAK

Doc.dr Ferid Bulić

SITEMIT FISKAL I KOSOVES KONFORM KËKRESAVE BASHKOHORE TATIMORE, TEKNIKAVE DHE METODAVE TE TATIMIT

Prof.dr Gani Asllani

PRAVNA ZASTITA PORESKIH OBAVEZNIKA U OKVIRU EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

Doc.dr Sejdefa Džafče

REKONSTRUKCIJA KRIVIČNOG DOGAĐAJA U KRIVICNOM PROCESNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Anđelka Radosavljević Milinković

PRIKAZ MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE „SAVREMENE TENDENCIJE U OBRAZOVANJU BUDUĆIH PRAVNIKA“

MSc Dzenis Šaćirović